Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti PROMM s.r.o., se sídlem Rajhrad, Stará pošta 751, PSČ 664 61, IČ: 25302477, DIČ: CZ25302477, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 23300 (dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.prommcz.cz, a to prostřednictví webového rozhraní.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše ve znění novel.

1. Kupní smlouva

1.1

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

1.2

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

1.3

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

1.4

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

2. Rozpor s kupní smlouvou

2.1

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

3. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

3.1

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě má spotřebitel povinnost doručit zboží na vlastní náklady na provozovnu prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením důvodu, čísla objednávky, čísla daňového doladu, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

3.2

Peníze je možné vrátit též v hotovosti na provozovně společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno společně se zbožím nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

3.3

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

3.4

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu k dodavateli apod.).

3.5

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

4. Doručování zboží

4.1

Doručení zboží kupujícímu zajišťuje prodávající pomocí externího dopravce na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

4.2

Cena dopravného se řídí aktuálním ceníkem uvedeným na webové stránce www.prommcz.cz.

4.3

Kupující je při vyplňování objednávky povinen uvádět správné a pravdivé údaje. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je kupující odpovědný za škodu způsobenou prodávajícímu takovýmto svým jednáním. Kupní cenu uhradí kupující v souladu s platebními podmínkami stanovenými v článku 5.1 VOP.

4.4

Odstoupení od kupní smlouvy, anebo storno objednávky ze strany kupujícího je možné pouze do doby, než prodávající přistoupil k expedici zboží.

4.5

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od dopravce. V případě zjevně poškozeného obalu zboží není kupující povinen zboží převzít a je povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě.

5. Platební podmínky

5.1

Kupní cena se hradí v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží na prodejně prodávajícího, dobírkou nebo bezhotovostním převodem ve lhůtě a dle podmínek stanovených v kupní smlouvě. Administrativní poplatek za platbu na dobírku uhradí kupující ve výši platné v okamžiku přijetí objednávky. Administrativní poplatek za platbu na dobírku činí pro Českou republiku 25,- Kč vč. DPH, pro Slovenskou republiku činí 29,- Kč vč. DPH.

5.2

Kupní cena je uhrazena dnem převzetí částky v hotovosti prodávajícím nebo dnem uhrazení dobírky kupujícím či dnem připsání finančních prostředků na účet prodávajícího. Pro správnou identifikaci platby bankovním převodem je kupující povinen uvádět variabilní symbol faktury.

5.3

V případě prodlení s platbou 3 pracovní dny po lhůtě splatnosti, upozorní prodávající kupujícího na takové prodlení cestou zaslání “I. Upomínky” formou e-mailové komunikace. Trvá-li prodlení ze strany kupujícího 10. den po lhůtě splatnosti, vyzve prodávající kupujícího k úhradě dlužné částky formou elektronické komunikace nebo běžným poštovním stykem dokumentem “II. Upomínka – Výzva k uhrazení dlužné částky”. Neuhradí-l kupující prodávajícímu dlužnou částku ani 20. den po lhůtě splatnosti, zašle prodávající kupujícímu formou doporučeného dopisu “III. Upomínku – Výzvu k úhradě dluhu – Pokus o smír”. Administrativní poplatek za zpracování a zaslání Pokusu o smír je 200,- Kč a kupující je povinen jej uhradit prodávajícímu do 3 dnů od doručení Pokusu o smír.

5.4

V případě prodlení s platbou je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokutu je kupující povinen uhradit do 3 pracovním dnů ode dne doručení výzvy prodávajícího k úhradě pokuty.

6. Zpracování údajů prodávajícím

6.1

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti s objednáváním zboží, a to za účelem realizace objednávky.

6.2

Kupující při své objednávce uvádí následující údaje:

i. Jméno a příjmení, případně Firma

ii. Úplná adresa místa, na kterou požaduje doručit zboží

iii. Požaduje-li fakturovat zboží na jinou adresu, než je výše uvedená, může uvést ještě alternativní fakturační adresu

iv. IČO, případně DIČ

v. Emailové, telefonické spojení

Tyto údaje jsou nezbytné pro identifikaci subjektu jako kupujícího. Prodávající používá tyto údaje k realizaci objednávky a ke komunikaci s kupujícím. Údaje umožní prodávajícímu provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou cestou bankovního převodu. Údaje jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.

7. Ukládání cookies

7.1

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. Závěrečná ustanovení

8.1

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a zařazením svých kontaktních informací do databáze prodávajícího.

8.2

Tyto všeobecné obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 21. 5. 2018.